Phun thuốc BVTV bằng máy bay

Img 20230824 103902

 

Ngày 24/08/2023 HTX Thành Công đã thử nghiệm phun thuốc BVTV bằng máy bay cho vườn sầu riêng của HTX.

Img 20230824 103902

`