SẦU RIÊNG THÀNH CÔNG

QUY MÔ SẢN XUẤT

Vuon Sau

200 ha

Phân nửa là cây đã cho trái

Cy Sau

2 -15

Số năm trồng
Giong Sau

300 tấn

Sản lượng 1 năm
20230223 103453

15 hộ

Số hộ tham gia HTX

Mr. Bùi Quang Tiến
Chủ Tịch HTX TC Durian
Lê Minh Hoan
Bộ trường Bộ Nông Nghiệp